EU projektek


A Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház látványterve

A projekt weboldalának megtekintése

  • kedvezményezett neve: Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
  • projekt címe: Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház létrehozása
  • projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001
  • szerződött támogatás összege: 35 000 000 Ft.-
  • támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • projekt tartalmának bemutatása:
    A projekt keretében egy kulturális turisztikai attrakció kerül kialakításra, mely szervesen fog kapcsolódni a Szekszárd térségi turisztikai kínálathoz. A felhívás 3.1.1. A) „A térség jelentős kulturális és örökségi helyszínének turisztikai fejlesztése” pont a) „A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása” alpontja szerint kívánjuk a „Mészöly tanya”-ként hivatkozott emlékház, mint új turisztikai attrakció fejlesztését megvalósítani.

 

A szekszárdi térség turisztikai kínálatában ma számos felívelő ágazat szerepel, melyek egyik problémája a térség alternatív programkínálatának hiányossága. A turisztikai szempontból alternatív turisztikai programként is helyét megálló térségi erősségek közül a kulturális turizmust lehet fejleszteni.

 

A térség kulturális örökségben gazdag, egyebek között irodalomtörténeti szempontból is számon tartott. Irodalmi berkekben már régóta dédelgetett egy esetlegesen „Mészöly emlékház” jellegű létesítmény létrehozása, melynek egyetlen helyszíne a projekt tárgyát képező ingatlan lehet. Számos elképzelés és ötlet merült fel a gazdag egyesületi hátterű tevékenységeknek is helyet biztosító létesítmény kialakítása és működtetése vonatkozásában. A fenntartható megoldás mindenképpen a turisztikai célú kialakítás felé terelte az elképzeléseket.

 

Mészöly Miklós, a Szekszárdhoz tartozó Porkoláb-völgyben, özvegy édesanyja életének késői társának tanyájában, az egykori Willax tanyában írta meg – más, helyi ihletettségű munkái mellett – két nagyszerű regényét: “Az atléta halála”-t, és a „Saulus”-t. Mészöly Miklós halála után a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. megvette a telket. A „Mészöly tanya” igazi értéke ma is az, ami egykor Mészöly Miklósnak is fontos lehetett: a hely szelleme. Az ő szavával a “sűrített Pannónia”. Igazi alkotó hely, ahol az évszázados kultúra, a természeti táj, és a borok érzéki öröme, úgy válik egységgé, ahogy a szekszárdi bikavért alkotó borok összeforrnak. Az egykori – építészetileg értéktelen és lakhatatlan – tanya helyén kialakítandó létesítmény szervesen illeszkedne a térség kulturális célú turisztikai kínálatába, illetve kapcsolódna az egyéb célú turisztikai kínálathoz alternatív/kiegészítő programként.

 

Irodalmi érdeklődésű civilszervezetek (pl PAD egyesület) és irodalombarát egyének részéről jelenleg is van szervezett Mészöly kultusz a településen (rendszeres megemlékezések, emléknapok, különféle irodalmi rendezvények), melynek sajnos nincs megfelelő, emlékhely jelleggel bíró ingatlanháttere. A térségben más egyéb irodalmi vonatkozású létesítményekkel együtt (pl Babits ház) van igény a kulturális attrakciók fenntartására (vegyes célcsoportot látunk: az iskolásdiákoktól az irodalom iránt elkötelezett felnőttek, a térségben egyéb turisztikai beutazáson lévők).

 

A Mészöly emlékház kialakítása egyrészt önálló programokkal szolgáltatásokkal fog a térségben megjelenni, másrészt a beutazó turisták számára fog alternatív programokat biztosítani. A létrehozott új létesítmény átadásával éves szinten legalább 600 fő látogatóval számolunk, és a létesítmény hozzá fog járulni a többi térségi kínálati elem fenntarthatóságához és jövedelmezőségének növeléséhez: alternatív programokat fog jelenteni az egyéb turisztikai céllal beutazó turizmus számára.

 

 

A projekt megvalósításának várható hatásai:

– a projekt határa növekedni fog a térség turisztikai vonzereje az alternatív programokat keresők körében, így a beutazó térségi turizmus gazdasági mutatói javulni fognak (nő a beutazók száma és nőni fog az átlagos tartózkodás hossza);

– a térségi brand ismertsége növekedni fog, nő a térség turisztikai vonzereje

A létesítmény számos szolgáltatást nyújt majd:

– egyéni beutazók és csoportok fogadása, részükre a tárlat (interaktív elemekkel) bemutatása

– a neves irodalmárhoz kötődő pont bekapcsolódhat az irodalmi túra útvonalba;
– turisztikai vonzatú önálló rendezvényeket szervezésére alkalmas hátteret biztosít (rendhagyó irodalomórák, irodalmi találkozók, alkotó táborok, „Szekszárdi Magasiskola Mészöly Miklós Irodalmi Akadémia” rendezvényei, tematikus irodalmi alkalmak) – éves szinten 7-8 saját rendezvény várható;

– egyéb rendezvények (zenés estek, előadóestek, stb.).

A beruházás Szekszárd 10149/2 és 10141 helyrajzi számú ingatlanon, Mészöly Miklós kedvelt pihenőhelyén fog megvalósulni, kilátással a Porkoláb-völgyre, a korábbi, mára elpusztult Mészöly-tanya helyén.
A tervezett épület megközelítése érdekében 154 m hosszban 2,5m széles vápás betonút építése szükséges, ezzel parhuzamosan a ivóvízellátás érdekében a meglévő d50 PE ivóvíz vezetékről történő bekötő vezeték megépítése szükséges szerinti új vízbekötéssel, szabványos mérőaknával. A szennyvízelvezetés a területen nem megoldott, a későbbiekben sem lehetséges, ezért a keletkező szennyvizek gyűjtését előre gyártott típus vb. szennyvízaknával fogjuk megoldani, oly módon hogy az elszállítása a szekszárdi szennyvíztisztító telepre lehetséges legyen. A telek villamos hálózatba történő bekötése a szolgáltatói szerződés alapján elindult, a jelenlegi légkábel meghosszabbításával a telekhatáron kialakított mérőhelytől tervezhető az épület villamos ellátása. A telekhatáron, új földkábeles csatlakozású villamos fogyasztásmérő hely kerül kiépítésre. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.31.

 

 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00413

 

Pályázó neveSzekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címeA Szekszárdi kötődés erősítése és a helyi borkultúra fejlesztése
Szerződés számaTOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00413
Támogatás összege (Ft)6 008 500
Összköltség (Ft)7 866 800

 

 

A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a HKFS-ben leírtakkal egyetértve azon az állásponton van, hogy a lokálpatriotizmus mértéke általában alacsony szintű Szekszárdon, egyre növekszik a távolság a generációk között, a fiatalok bevonása a kulturális életbe nem megfelelő, szabadidejük hasznos eltöltése nem megoldott, számos esélyegyenlőségi hiányosság tapasztalható. A projekt ezekre a gyengeségekre kíván reflektálni, szeretné kiszélesíteni a helyi kulturális programkínálatot és megerősíteni a helyi kötődést a megrendezésre kerülő különféle programokkal.

A projekt a helyi közösség aktív részvételével valósul meg. Ebből fakadóan többek között egy elektronikus kérdőívezés előzte meg a várható megvalósítást. Ebben a helyi lakosság kifejtette véleményét a jelenlegi kulturális és közösségi programokról (összefoglaló a mellékletben látható). A válaszokból egyértelműen kirajzolódott, hogy a szekszárdiak közel 85%-a maximum havonta egy kulturális, vagy közösségi programra tud eljutni, de több mint 15%-uk évente egyre, vagy még ennél is kevesebbre. Ez részben a helyi programok hiányából fakad (43%-uk szerint), de sokuk (a válaszadók 22%-a) a pénzügyi okokat is kiemelkedő helyen említette. A projekt főleg ezen a két akadályozó tényezőn kíván segíteni – a minőségi problémák (17%) és a programok egyhangúságának (18%) feloldása mellett, hogy a feljebb megjelölt célok teljesüljenek.

A projekt által érintett célcsoport(ok)

A helyi támogatási kérelem definiálja a fejlesztés célcsoportjait és a támogatandó tevékenységeknek egyértelmű pozitív hatása van e csoportokra. A projekt döntően a 18. évet betöltött szekszárdi lakosságot célozza, azonban kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű és sérülékeny társadalmi csoportokra. Utóbbinak köszönhetően a projektben legalább 10 fő látássérült és legalább 10 fő halláskárosodott szekszárdi lakos is bevonásra kerül a programok során. A projekthelyszín kiválasztásánál utóbbiakra kiemelt figyelmet fordítottunk. A teljes mértékben akadálymentesített projekthelyszín számukra is teljes értékű, élményekben gazdag programot fog biztosítani. A célcsoport a közösséghez tartozás érzését és a helyi kötődés erősödését egyaránt érezheti a részvétel során.

Megvalósítandó tevékenységek

A Projektelőkészítés során a felhíváshoz kapcsolódó teljes körű, komplex szakmai tanácsadás (telefonos, e-mailes és személyes) nyújtására kerül sor 2019. január 9. és 2019. július 31. között. A komplex tanácsadás magában foglalja a szakmai tartalom kiválasztási kritériumok, műszaki elvárások, illetve a tartalmi értékelési rendszer szerinti összeállítását, a Szakmai melléklet megírását, egy lakossági felmérés elvégzését és kiértékelését, a projekt elszámolhatósági és költségvetési kérdéseinek kezelését, a pályázati anyag összeállításához szükséges információk nyújtását, a hiánypótlások és tisztázó kérdések során felvetődő kérdések és problémák kezelését, illetve bármilyen projekttel kapcsolatos kérdés megválaszolását. Az előkészítés hozzávetőleges költséghányada 7% az elszámolható költségeken belül.

Az eszközbeszerzés során a projekt megvalósításához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Ezek a programok lebonyolításához elengedhetetlen evőeszközök, poharak és egyéb borkóstoláshoz szükséges kellékek, illetve a szakmai megvalósító által használt: laptop, nyomtató és tablet. Ezek a melléklet tételes eszközlistában láthatók. Az eszközök költségtakarékos módon kerültek kiválasztásra, az eszközbeszerzés hozzávetőleges költséghányada 15% az elszámolható költségeken belül.

A városi kulturális, szabadidős programkínálat színesítését szolgáló tevékenységek megvalósítása során 2 főbb program, programsorozat valósul meg a Garay Élménypincében. A Boregyetem 6 alkalmas programsorozata 60-60 fős tervezett létszámmal a helyi lakosság ismereteit fogja élményszerűen bővíteni első sorban a szekszárdi kapcsolatosan, de a hazai és külföldi borkultúrára is kitér a programsorozat tematikája. A programok során olyan információkhoz juthatnak a résztvevők, mely ingyenesen még sosem volt elérhető a városban. A programelembe a hátrányos helyzetűek bevonására külön figyelmet fordítunk. Legalább 20 fő hátrányos helyzetű szekszárdi lakost szeretnénk bevonni a korábban leírtak szerint. A programokra tv-s (Tolnatáj TV), hetilapban megjelenő (Szekszárdi Vasárnap), rádiós (Rádió Antritt), illetve honlapokon elhelyezett hirdetésekre (önkormányzati honlap, a Vagyonkezelő Kft. honlapja, a Garay pince honlapja) leadott jelentkezésekkel lehetséges bekerülnie a helyi lakosoknak. A helyek betelése esetén a jelentkezés sorrendje fog dönteni a résztvevők kilétéről. Az esemény során az alábbi témák köré rendeződnek az előadások:

  • 2019.:

o      Október: Eger a Bikavéren túl…

o      November: Öreg bor, nem vén bor…?

  • 2020.:

o      Január: Hazai Syrah körkép

o      Február: Bor és Sajt

o      Március: Aszú vagy Furmint

o      Április: Kitelepülés az Eszterbauer pincészethez

A Borszeminárium a 2019. Szüreti napok kísérő rendezvénye lesz. Megrendezésére szintén a Garay Élménypincében kerül sor. A 2019.09. 12-14-ig tartó eseményen, 3-3 alkalommal egy-egy órás előadások kerülnek megrendezésre 60-60 fő részére. A hátrányos helyzetűek bevonására ebben az esetben is külön hangsúlyt fektetünk. A helyek betelése esetén szintén a jelentkezés sorrendje fog dönteni a résztvevők kilétéről. A marketingfelületek megegyeznek a Boregyetem felületeivel. A résztvevők 4 fajta bort kóstolnak a szemináriumok keretében, illetve a borok között a borok ízét semlegesítő gasztronómiai elem is terítékre kerül. A 2 féle programcsoportot/programsorozatot szolgáltatásként veszi igénybe a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. A szolgáltató gondos kiválasztása után a megvalósítás megfelelő szakmai színvonalát részmunkaidőben foglalkoztatott szakmai megvalósító fogja ellenőrizni és biztosítani. Az ő fő feladata lesz a programok előzetes részletes összeállítása és monitorozása. A tevékenységre igényelt források az elszámolható költségek 75%-át teszik ki.

 

A kötelező nyilvánosság biztosítása az előírások betartásával a projekt elszámolható költségeinek 0,5%-át jelenti. A projektmenedzsment költsége az elszámolható költségek 2,5%-át teszik ki. A tevékenység a projekt teljes adminisztratív támogatását jelenti a projektmegvalósítás során. A projektmenedzser biztosítja az európai uniós és hazai előírásoknak és jogszabályoknak való teljeskörű megfelelést. A támogatási kérelemben szereplő költségek meghatározása körültekintően, az aktuális piaci árak figyelembevételével történt, amelyet a támogatást kérelem mellékleteiben részletesen alátámasztunk.

Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása

A projekt keretében 9 esemény és egy programsorozat valósul meg. Ezek további pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén bármely évben újra megrendezhetők. A programokon várhatóan legalább 600 szekszárdi lakos és legalább 20 hátrányos helyzetű bevonását tűztük ki célul. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök fenntartásáért a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felel. Ezek hosszú távú hasznosulása biztosított, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a későbbiekben is a helyi lakosok javára kívánja fordítani a beszerzett eszközöket. Hosszútávon is cél, hogy Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a kulturális programok minél szélesebb körű elérhetőségét biztosítsa a szekszárdi lakosok számára. Az eszközök fenntartásának és szükséges pótlásának költsége a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által biztosított a projekt fenntartási időszakában.

 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381

 

Pályázó neveSzekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címeA Belvárosi Közösségi Ház felújítása
Szerződés számaTOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381
Támogatás összege (Ft)30 000 000
Támogatás intenzitása100%
Projekt kezdete:2019.09.01
Projekt fizikai zárása:2020.11.29.
Projekt teljes költségvetése:37 344 810 Ft

 

 

A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a HKFS-ben és a felhívásban leírtakkal egyetértve azon az állásponton van, hogy a népességcsökkenés Szekszárdon is meghatározó, általános társadalmi probléma napjainkban. Fő okai a csökkenő születésszám és a fokozott elvándorlás. A kedvezőtlen folyamat lehetséges ellensúlya a közösséghez tartozás, a helyi identitás erősítése. Az elvándorlás mérsékléséhez elengedhetetlen, hogy legyenek olyan vonzó közösségi és kulturális terek, melyek lehetővé teszik különböző színvonalas társas szabadidős programok megvalósítását. Szekszárd jelenleg nem rendelkezik az ehhez szükséges, elegendő fedett infrastruktúrával: a város közösségi tereinek egy része korszerűtlenné vált, így nem elég hívogató az ottélők számára. A helyi aktív nonprofit szervezetek folyamatosan helyhiánnyal küzdenek: nemcsak rendezvényeik lebonyolítása, de napi működésük is gyakran nehézkes emiatt. Hangsúlyozott igény van olyan létesítményekre, amelyek kifejezetten civil szervezetek igényeit szolgálják. A projekt ezen problémák megoldásához is hozzá szeretne járulni.

 

A projekt a helyi közösség aktív részvételével valósul meg. Ebből fakadóan többek között egy elektronikus kérdőívezés előzte meg a várható megvalósítást. Ebben a helyi lakosság kifejtette véleményét a szekszárdi közösségi helyszínekkel kapcsolatosan (összefoglaló a mellékletben látható). A válaszokból egyértelműen kirajzolódott, hogy a helyiek döntő része, maximum havi rendszerességgel látogat el fedett helyen megrendezett kulturális és közösségi programra Szekszárdon, de több, mint negyedük évente, vagy annál is ritkábban. A megfelelő programhelyszínek hiánya ebben közepesen hátráltatja a helyi lakosságot (sokaknak nem ezzel van a fő problémájuk), a megkérdezettek közel 40%-a jelezte, hogy ez jelentősebb, vagy meghatározó problémát jelent. Ezzel erős összefüggésben a jelenlegi fedett kulturális és közösségi programhelyszínekkel is közepesen elégedettek a válaszadók. A főbb problémák, hogy a meglévők túl kicsik, zsúfoltak. Azonban itt fontos megjegyezni, hogy többek nem látnak kivetnivalót ezekkel szemben. A válaszadók 85%-a 1-5 db ilyen helyszínt ismer a városban, azaz meglehetősen keveset.

 

Egy új, felújított közösségi helyszínt a válaszadók közel harmada mindenképpen látogatna, míg 60%-uk különféle feltételekhez köti igénybevételi szándékát. A megkérdezettek szerint az új fedett kulturális térnek megfizethetőnek, jól megközelíthetőnek, változatos és egyben programokkal bőven ellátottnak kellene lennie. Ezen felül fontosnak tarják a jó felszereltséget, a helyszín megfelelő tisztaságát és rendezettségét. A lakossági felmérés tapasztalatait beépítettük a projektbe.

A projekt előkészítettsége

A projekthez igényfelmérés, konzorciumi együttműködési nyilatkozat, tervjegyzék, műszaki leírás és akadálymentesítéssel kapcsolatos leírás, helyszínrajz, előírt nyilatkozatok, fotódokumentáció, fejlesztés előtti állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, illetve költségvetés és szakmai melléklet is készült előzetesen. Ezek az adatlap mellékletei között egyaránt megtalálhatóak az igényfelmérés kiértékelésével, a tulajdoni lappal, a megvalósításban várhatóan résztvevők önéletrajzával, az aláírásmintákkal, a tételes eszközlistával és az indikatív árajánlatokkal egyetemben.

A projekt által érintett célcsoport(ok)

A helyi támogatási kérelem definiálja a fejlesztés célcsoportjait és a támogatandó tevékenységeknek egyértelmű pozitív hatása van e csoportokra. A projekt döntően a szekszárdi lakosságot célozza, azonban kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű és sérülékeny társadalmi csoportokra. A konzorciumi partner révén számos helyi mozgáskorlátozott fogja rendszeresen használni a megújuló közösségi teret, de az Esőmanók Egyesület révén a helyi autisták is alkalmanként igénybe vennék a felújított fedett helységet. Az akadálymentesített projekthelyszín, a beszerzésre kerülő eszközök segítségével számukra is teljes értékű, élményekben gazdag programlehetőségeket fog biztosítani.

Megvalósítandó tevékenységek

A Projektelőkészítés során a felhíváshoz kapcsolódó teljes körű, komplex szakmai tanácsadás (telefonos, e-mailes és személyes) nyújtására kerül sor 2019. január 9. és 2019. július 31. között. A komplex tanácsadás magában foglalja a szakmai tartalom kiválasztási kritériumok, műszaki elvárások, illetve a tartalmi értékelési rendszer szerinti összeállítását, a Szakmai melléklet megírását, egy lakossági felmérés elvégzését és kiértékelését, a projekt elszámolhatósági és költségvetési kérdéseinek kezelését, a pályázati anyag összeállításához szükséges információk nyújtását, a hiánypótlások és tisztázó kérdések során felvetődő kérdések és problémák kezelését, illetve bármilyen projekttel kapcsolatos kérdés megválaszolását. Az előkészítés hozzávetőleges költséghányada 4 % az elszámolható költségeken belül.

Az eszközbeszerzés során a projekt megvalósításához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Ezek a helységek használatához, a konzorciumi partner rendszeresen megrendezett közösségi eseményeihez és működéséhez szükségesek. Ennek a keretében kerülnek beszerzése az árajánlatokban és a tételes eszközlistákban látható eszközök. A konzorciumvezető által beszerzett eszközöket a helységeket igénybe vevő közösségek szabadon használhatják majd tevékenységeikhez, míg a konzorciumi partner által beszerzett eszközök elsősorban a mozgássérültek részére lesznek elérhetőek, de indokolt esetben a közösségi helyet használók is igénybe vehetik eme utóbbi eszközök nyújtotta szolgáltatásokat. Az eszközök költségtakarékos módon kerültek kiválasztásra, az eszközbeszerzés hozzávetőleges költséghányada 11% az elszámolható költségeken belül.

Az Építéshez kapcsolódó tevékenységek a műszaki leírásban és az akadálymentesítésről szóló mellékletben leírtaknak megfelelően valósulnak meg és a tételes tervezői költségvetésben foglaltakat fogják tartalmazni. A költségsor a projekt költségvetésének legdominánsabb részét képezi közel 83%-os részesedéssel.

A kötelező nyilvánosság biztosítása körülbelül a projekt elszámolható költségeinek 0,4%-át jelenti. A projekt szempontjából kötelező és egyben elszámolható elemeket foglalja majd magában. A projektmenedzsment költsége az elszámolható költségek 1,6%-át teszi ki. A tevékenység a projekt teljes adminisztratív támogatását jelenti a projektmegvalósítás során. A projektmenedzser biztosítja az európai uniós és hazai előírásoknak és jogszabályoknak való teljeskörű megfelelést. A támogatási kérelemben szereplő költségek meghatározása körültekintően, az aktuális piaci árak figyelembevételével történt, amelyet a támogatást kérelem mellékleteiben részletesen alátámasztunk.

Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása

A projekt keretében a fent bemutatott 107 négyzetméter alapterületű, Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában lévő ingatlan újul meg. A fejlesztési az épületrész külső és belső megújulását foglalja magában, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését és az önálló rendeltetési egység körül elhelyezkedő járófelületek részleges megújítását is beleértve, ahogy az a műszaki leírásból, aza akadálymentesítésről szóló dokumentumból és a tételes műszaki tervezői költségvetésből is kitűnik. A fenntartás 5 éves időszakában nonprofit módon tervezi használatba adni az ingatlan helységeit a konzorciumvezető. Azaz a rezsiköltségeket az ingatlant igénybevevő helyi csoportok (köztük a konzorciumi partner) fogják állni, de a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díjat nem fog kérni a helységek igénybevételéért. A 2018. évi rezsiköltségek alapján számított rezsihozzájárulási-díj évente felülvizsgálatra fog kerülni, hogy a projekt nonprofit jellege végig fennmaradhasson. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök fenntartásáért a konzorciumi partnerek külön-külön felelnek a beszerzések eloszlása szerint. Az eszközök hosszú távú hasznosulása biztosított, a konzorciumi partnerek a helyi lakosok javára kívánják fordítani a beszerzett eszközöket. Hosszútávon is cél, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete a kulturális programok minél szélesebb körű elérhetőségét biztosítsa a szekszárdi lakosok számára. Az eszközök fenntartásának és szükséges pótlásának költsége a konzorciumi partnerek által biztosított a projekt fenntartási időszakában.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02361

 

Pályázó neve

Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe

Mészöly100 Helyi kulturális identitás erősítése

Szerződés száma

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02361

Támogatás összege

2.116.822 Ft

Támogatás intenzitása

100%

Projekt kezdete:

2021.09.01

Projekt fizikai zárása:

2021.12.31.

Projekt teljes költségvetése:

2.491.576 Ft

 

A projekt szükségességének bemutatása, indokoltságának alátámasztása

Összhangban a HKFS-ben foglaltakkal a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.  egyetértve azon az állásponton van, hogy a lokálpatriotizmus mértéke általában alacsony szintű Szekszárdon, egyre növekszik a távolság a generációk között, a fiatalok bevonása a kulturális életbe nem megfelelő, szabadidejük hasznos eltöltése nem megoldott és számos esélyegyenlőségi hiányosság tapasztalható. A projekt Mészöly Miklós szekszárdi születésű Kossuth-díjas író munkásságának bemutatásával ezekre a gyengeségekre kíván reflektálni, szeretné kiszélesíteni a helyi kulturális programkínálatot és megerősíteni a helyi kötődést a megrendezésre kerülő programokkal. A projektet egy elektronikus kérdőívezés előzte meg. Ebben a helyi lakosság kifejtette véleményét a jelenlegi irodalmi kulturális és közösségi programokról, mennyire ismeri Mészöly műveit, illetve mennyire igényli azok bemutatását (összefoglaló a mellékletben látható). A válaszokból egyértelműen kirajzolódott, hogy a szekszárdiak túlnyomó része maximum havonta egy kulturális, vagy közösségi programra tud eljutni, de inkább évente egyre, vagy még ennél is kevesebbre. A válaszadók közel egyharmada a helyi programok hiányára hivatkozva nem jár eseményekre, de sokan (a válaszadók 20%-a) egyszerűen úgy érzi nem tudják megszólítani a programokkal. Azaz a fejlesztés a közösségi, kulturális és szabadidős programok szempontjából szolgáltatáshiányos területen valósul meg. A kérdőívet kitöltők által adott válaszok alapján a projekt keretében olyan eseményeket kívánunk szervezni, melyen szívesen részt vennének a helyi lakosok. Ilyen a felolvasóest (77%), az irodalomhoz köthető programok (47,5%) vagy éppen ismeretterjesztő előadás (46%).

A projekt Mészöly Miklós író születésének 100. évfordulóján 2021-ben valósul meg. A centenárium alkalmával az író nevével fémjelzett programsorozatot kívánunk megvalósítani. A már hivatkozott kérdőíves felmérésbő kiderül, hogy az irodalom iránt érdeklődő helyi lakosok inkább elégedettek a helyi kulturális programokkal, de hiányolják azok sokszínűségét. A programsorozat keretében Mészöly Miklós ismertségének növelése is cél, hiszen a válaszadók közel 60%-a úgy látja kevesen ismerik az írót helyben. A kitöltők 40 %-a csak névről ismeri az írót, de 8,7%-a egyáltalán nem ismeri. Igény márpedig van Mészöly munkásságának megismerésre, ezt támassza alá, hogy a válaszadók közel 70%-a hiányolja az ilyen tematikájú programokat, 62%-uk pedig szívesen részt venne ingyenes programon. A visszajelzések alapján került meghatározásra a 2 eseménysor, melyek keretében felolvasóestek, irodalomtörténeti előadások, rendhagyó irodalomórák, bábelőadás és például irodalmi séta is megrendezésre kerül a tervek szerint.

Célcsoportok

A helyi támogatási kérelem definiálja a fejlesztés célcsoportjait és a támogatandó tevékenységeknek egyértelmű pozitív hatása van e csoportokra. A projekt célcsoportjai: a szekszárdi családok, idősebb korosztály, párok, baráti társaságok, iskolás korú gyerekek egyaránt, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű és sérülékeny társadalmi csoportokra. Utóbbinak köszönhetően a projektben legalább 10 fő látássérült és legalább 10 fő halláskárosodott szekszárdi lakos is bevonásra kerül a programok során. A projekthelyszín kiválasztásánál utóbbiakra kiemelt figyelmet fordítottunk. A teljes mértékben akadálymentesített projekthelyszín számukra is teljes értékű, élményekben gazdag programot fog biztosítani. A célcsoport a közösséghez tartozás érzését és a helyi kötődés erősödését egyaránt érezheti a részvétel során.

Megvalósítandó tevékenységek

A Projektelőkészítés során a felhíváshoz kapcsolódó teljes körű, komplex szakmai tanácsadás (telefonos, e-mailes és személyes) nyújtására kerül sor 2020. október 3. és 2020. december 15. között. A komplex tanácsadás magában foglalja a szakmai tartalom kiválasztási kritériumok, műszaki elvárások, illetve a tartalmi értékelési rendszer szerinti összeállítását, a Szakmai melléklet megírását, egy lakossági felmérés elvégzését és kiértékelését, a projekt elszámolhatósági és költségvetési kérdéseinek kezelését, a pályázati anyag összeállításához szükséges információk nyújtását, a hiánypótlások és tisztázó kérdések során felvetődő kérdések és problémák kezelését, illetve bármilyen projekttel kapcsolatos kérdés megválaszolását. Az előkészítés hozzávetőleges költséghányada 7% az elszámolható költségeken belül. Az eszközbeszerzés során a projekt megvalósításához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Ezek a programok lebonyolításához elengedhetetlen evőeszközök, poharak és egyéb a rendezvény lebonyolításhoz szükséges kellékek: bútorzat, ülőpárnák és microportok az előadásokhoz. Ezek a melléklet tételes eszközlistában láthatók. Az eszközök költségtakarékos módon kerültek kiválasztásra, az eszközbeszerzés hozzávetőleges költséghányada 23% az elszámolható költségeken belül. A városi kulturális, szabadidős programkínálat színesítését szolgáló tevékenységek megvalósítása során 2 főbb program, programsorozat valósul meg a korában részletezett helyszíneken.

A városi kulturális, szabadidős programkínálat színesítését szolgáló tevékenységek során „Mészöly 100” összefoglaló név alatt 2 programsorozat valósul meg 5 különböző helyszínen. Mészölyről Mészöllyel 13 alkalmas sorozata a Kossuth-díjas író műveit és szekszárdi kötődését fogja élményszerűen bemutatni a helyi lakosság számára az óvodásoktól a nyugdíjasokig közel 400 fős tervezett létszámmal. A Szekszárdi Magasiskola 9 alkalmas a programsorozata 270 fő tervezett létszámmal az író munkásságát és a kortárs írokra gyakorolt hatását mutatja be előadásokkal, irodalmi beszélgetésekkel.   A programok során olyan információkhoz juthatnak a résztvevők, melyek ingyenesen eddig csak évi 1 alkalommal vagy eddig még sosem voltak elérhetők a helyi lakosság számára A hátrányos helyzetűek bevonására külön figyelmet fordítunk. legalább 20 fő hátrányos helyzetű szekszárdi lakost szeretnénk bevonni a korábbiakban leírtak szerint. A programokra tv-s (Tolnatáj TV), hetilapban megjelenő (Szekszárdi Vasárnap) rádiós (Rádió Antritt), illetve honlapokon elhelyezett hirdetésekre (Önkormányzat, Vagyonkezelő Kft., Wosinsky Mór megyei múzeum, Illyés Gyula Megyei Könyvtár) leadott regisztrációval lehet részt venni.

A Mészölyről Mészöllyel címmel programsorozat elemei.

„Sűrített Pannónia” Mészöly Miklós a Porkolábvölgyben Felolvasóest Mészöly Miklós műveiből

Helyszín: A Mészöly tanya  

1 alkalom  

60 fő

Rendhagyó irodalomórák általános- / középiskolásoknak Mészöly Miklós műveiről  

a szekszárdi általános és középiskolákban

4 alkalom

80 fő

Bábelőadás Mészöly Miklós meséből óvodásoknak, kisiskolásoknak a Szekszárdi óvodákban

2 alkalom  

60 fő

Mészöly 100 Felolvasóest Mészöly Miklós műveiből

Garay Élménypince és a Vármegyeháza  

2 alkalom

60 fő

Irodalmi séta Mészöllyel az író alakjai és helyszínei Szekszárd belvárosában. Irodalmi séta Mészöly életében és műveiben megjelenő szekszárdi helyszínek felkeresése a kapcsolódó ismeretek és műrészletek megidézésével. A séta szülőháztól indul a belváros néhány pontja után az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékháznál zárul.  

2 alkalom

60 fő

Irodalmi túra a Mészöly tanyához. Porkoláb-völgyi Mészöly-tanya az 1960-as évek elején az író legfontosabb alkotóhelye volt. A séta városi része a falusias jellegű felsővároson keresztül halad, megáll Remete kápolnánál és Remete-Csurgó forrásnál, majd a Balremete löszmélyúton halad a domb gerincéig, onnan 150 méterre található a szőlőkkel és akácosokkal körülvett tanya. Az irodalmi vonatkozások mellett megismertet a Szekszárdi dombvidék szőlővel borított dobjaival és annak természeti jellegzetességeivel

2 alkalom

60 fő

A 2. programelem a Szekszárdi Magasiskola alkotótábor a szekszárdi lakosság számára is nyilvános rendezvényei 9 esemény

2021. július 12. Vásári Melinda előadása  

Helyszín: Vármegyeháza

30 fő

2021. július 12. Szolláth Dávid előadása

Helyszín: Vármegyeháza

30 fő

2021. július 12.  Mészöly tanya megtekintése

30 fő

2021. július 12.  János Emília előadása

Helyszín: Mészöly tanya

30 fő

2021. július 13.Tóth Krisztinával beszélget Liebhauser János

Helyszín: Vármegyeháza

30 fő

2021. július 13. Csabai Lászlóval beszélget Ódor János Gábor

Helyszín: Vármegyeháza

30 fő

2021. július 14. Vörös Istvánnal beszélget Dicső Zsolt

Helyszín: Vármegyeháza

30 fő

2021. július 14. Macsovszky Péterrel beszélget Vörös István

Helyszín: Vármegyeháza

30 fő

2021. július 15.  2021. évi Mészöly Miklós-díjasról (2021. január 19-én derül ki a személye) készült portréfilm bemutatója és Jankovics Zoltán beszélgetése a díjazottal.

Helyszín: Vármegyeháza

30 fő

2021. július 15. 17.00 Mészáros Sándor beszélgetése Darvasi Lászlóval és Zalán Tiborral

Helyszín: Vármegyeháza

30 fő

A 2 féle programsorozatot szolgáltatásként veszi igénybe a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. A szolgáltató gondos kiválasztása után a megvalósítás megfelelő szakmai színvonalát megbízási szerződés keretében foglalkoztatottszakmai megvalósító fogja ellenőrizni és biztosítani. Az ő fő feladata lesz a programok előzetes részletes összeállítása és monitorozása. A tevékenységre igényelt források az elszámolható költségek 63%-át teszik ki. A kötelező nyilvánosság biztosítása az előírások betartásával a projekt elszámolható költségeinek 0,5%-át jelenti. A projektmenedzsment költsége az elszámolható költségek 2,5%-át teszik ki. A tevékenység a projekt teljes adminisztratív támogatását jelenti a projektmegvalósítás során. A projektmenedzser biztosítja az európai uniós és hazai előírásoknak és jogszabályoknak való teljeskörű megfelelést. A támogatási kérelemben szereplő költségek meghatározása körültekintően, az aktuális piaci árak figyelembevételével történt, amelyet a támogatást kérelem mellékleteiben részletesen alátámasztunk.

Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása

A projekt keretében 2 fő eseménysorba gyűjtve 5 különböző helyszínen egy 13 alkalomból álló rendezvénysor és egy 9 részes programsorozat kerül megvalósításra, melyek sikeres lebonyolítása esetén hosszú távon részévé válhat a város évenként megrendezésre kerülő kulturális kínálatának. A tervezett eseményeken legkevesebb 670 fő részvételével számolunk, minimum 20 fő hátrányos helyzetű helyi lakos bevonásával. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök fenntartásáért a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felel, melyek hosszú távon hasznosulnak a projektgazda jövőbeni, helyi lakosság bevonásával megvalósítandó kulturális programjai során. Az eszközök fenntartásának és szükséges pótlásának költsége a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által biztosított a projekt fenntartási időszakában.