Ingatlankezelés

Szekszárd Város Képviselő-testülete 3/1994.(II.1.) KT. számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairólLetölthető PDF állomány: megtekint… (148 kB)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. pályázatot hirdet

az önkormányzat tulajdonában lévő, megüresedett bérlakások

határozott időre szóló bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:

Szekszárd, Mikes u. 3. fsz.

1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos, költségalapú bérlakás

Szekszárd, Széchenyi u. 43. I.- II. emelet

1-1 db 28 m2 alapterületű összkomfortos, költségalapú bérlakás

Költségalapú bérlakások esetén a bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó döntést követően, legkésőbb a lakásbérleti szerződés bérlő általi történő aláírásakor a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az adott lakásra érvényes kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az igénylő elveszíti jogosultságát a bérleti szerződés megkötésére.

Szerződéskötés 2024. január 01. után lehetséges.

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

1 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:

2023. november 30. 12 00 óra

Részletek:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Önkormányzati tulajdonú, költségalapú lakások bérbeadására.

Pályázat tárgya: Szekszárd MJV önkormányzatának tulajdonában lévő költségalapú bérlakás határozott időre történő bérbeadása.

Pályázható lakások:

1.) 7100 Szekszárd, Mikes u. 3. fsz.

1 szobás, összkomfortos, 23 m2 alapterületű.

A lakbér mértéke: a lakáshasználat ellenértéke (900, Ft/m2/hó)   20.700,- Ft/hó

üzemeltetési költségátalány: (közös költség)                                                       3.580,- Ft/hó

fizetendő bérleti díj összesen:                                                                   24.280,- Ft/hó

+ közüzemi szolgáltatási díjak (távhőszolgáltatás, víz- és csatornadíj, elektromos áram díja, szemétszállítás stb.) a közműszolgáltatókkal kötendő külön szerződések szerint.

A bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó döntést követően, legkésőbb a lakásbérleti szerződés bérlő általi történő aláírásakor a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az adott lakásra érvényes kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot (48.560-Ft) köteles fizetni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az igénylő elveszíti jogosultságát a bérleti szerződés megkötésére. Szerződéskötés 2024. január 01. után lehetséges.

2.) 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. emelet

1 szobás, összkomfortos, 28 m2 alapterületű.

A lakbér mértéke: a lakáshasználat ellenértéke (900, Ft/m2/hó)   25.200,- Ft/hó

üzemeltetési költségátalány: (közös költség)                              4.100,- Ft/hó

fizetendő bérleti díj összesen:                                                            29.300,- Ft/hó

+ közüzemi szolgáltatási díjak (távhőszolgáltatás, víz- és csatornadíj, elektromos áram díja, szemétszállítás stb.) a közműszolgáltatókkal kötendő külön szerződések szerint.

A bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó döntést követően, legkésőbb a lakásbérleti szerződés bérlő általi történő aláírásakor a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az adott lakásra érvényes kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot (58.600,-Ft) köteles fizetni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az igénylő elveszíti jogosultságát a bérleti szerződés megkötésére. Szerződéskötés 2024. január 01. után lehetséges.

3.) 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 43. II. emelet

1 szobás, összkomfortos, 28 m2 alapterületű.

A lakbér mértéke: a lakáshasználat ellenértéke (900, Ft/m2/hó)   25.200,- Ft/hó

üzemeltetési költségátalány: (közös költség)                              4.100,- Ft/hó

fizetendő bérleti díj összesen:                                                            29.300,- Ft/hó

+ közüzemi szolgáltatási díjak (távhőszolgáltatás, víz- és csatornadíj, elektromos áram díja, szemétszállítás stb.) a közműszolgáltatókkal kötendő külön szerződések szerint.

A bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó döntést követően, legkésőbb a lakásbérleti szerződés bérlő általi történő aláírásakor a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az adott lakásra érvényes kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot (58.600,-Ft) köteles fizetni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az igénylő elveszíti jogosultságát a bérleti szerződés megkötésére. Szerződéskötés 2024. január 01. után lehetséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30. 1200 óra

A jelentkezést „PÁLYÁZAT Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére” szóló nyomtatványon lehet benyújtani a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.).

Pályázat benyújtásának részletes feltételeit a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 6/2022. (V. 30.) számú, a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

Pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására az a nagykorú magyar állampolgár, bevándorlási engedéllyel rendelkező személy, letelepedési engedéllyel rendelkező személy, a magyar hatóság által menekültként elismert személy:

Szekszárdon legalább 3 éve bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, vagy szekszárdi lakóhely hiányában 5 éve megszakítás nélkül tartózkodási helyük és munkahelyük Szekszárdon van.

Házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő személyek, illetőleg gyermeküket egyedül nevelő szülő.

A lakbér teljes összegének megfizetését vállalják, valamint a két havi óvadék (kaució) megfizetését vállalják legkésőbb a lakásbérleti szerződés megkötéséig.

A lakásban együtt lakó család egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (jelenleg 57.000, – Ft), egyedülálló esetében a háromszorosát (jelenleg 85.500, – Ft)

A költségelven meghatározott lakbérű lakások bérletére benyújtott pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a fiatal gyermekes családok és a pályakezdő fiatal házasok, élettársak.

Pályázat benyújtására nem jogosult, illetve pályázaton kizárandó:

akinek a tulajdonában jelentős értékű ingatlan vagy ingó vagyon van (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 6/2022. (V. 30.) számú rendelete);

aki, vagy a vele jogszerűen együtt költöző családtagja tulajdonában lakhatásra alkalmas ingatlan van, vagy azt a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül elidegenítette, feltéve, hogy annak forgalmi értéke meghaladja a rendelet 2. §-ának a.) pontjában meghatározott értékhatárt. 

aki a pályázat benyújtását megelőző 10 éven belül – pénzbeli térítés ellenében – mondott le bérlakásáról;

aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan valótlan adatot közöl, azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen;

aki a pályázatához nem csatol a jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat és az erre irányuló hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fiatalok Garzonházában („Fecskeház”) megüresedett lakás

bérleti jogának elnyerésére

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. pályázatot hirdet a Szekszárd, Honvéd u.17/A. szám alatti („Fecskeház”)

1 db előtakarékos garzonlakásra

Pályázati feltételek:

Olyan 35 év alatti fiatalok pályázhatnak, akik: 

állandó jellegű keresőtevékenységet folytatnak vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatók és képesek a lakásfenntartási költségek viselésére,

szekszárdi állandó lakóhellyel rendelkeznek vagy szekszárdi lakóhely hiányában munkahelyük Szekszárdon van,

nincs önálló ingatlantulajdonuk, 

házasságban vagy hivatalosan igazolt élettársi kapcsolatban élnek,

vállalják az előírt előtakarékossági kötelezettséget (kivéve a felsőfokú oktatási intézmény hallgatói). Az előtakarékosság mértéke éves szinten a garzonházi lakás bekerülési költségének 5%-a: évi 512 000 Ft, azaz havi 42 667 Ft.

Az előtakarékossági szerződést Magyarországon bejegyzett hitelintézettel vagy biztosító társasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára. 

A garzonházban a bérleti idő egy család esetében maximum 5 év lehet, 5 év után a garzonházat – önkormányzati elhelyezési kötelezettség nélkül – el kell hagyni. 

Amennyiben a Bérlők keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségnek nem tesznek eleget, illetőleg a hallgatói jogviszony megszűnik, és a lakrészre van a feltételeknek megfelelő igénylő, úgy a bérleti jogviszonyt az önkormányzat 6 hónapos felmondási idővel felmondja. 

Lakásbérleti szerződést a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kell megkötni. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a Bérlő minden év december 31-éig köteles igazolni a munkaviszony, hallgatói jogviszony fennállását és az előtakarékossági kötelezettség teljesítését. 

A Bérlő a garzonházban levő önkormányzati lakásba – a hasznosítás jellegétől függetlenül – a házastársa, élettársa és kiskorú gyermeke kivételével más személyt állandó jelleggel csak a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozzájárulásával fogadhat be. 

A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál (7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt) vagy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nél (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) lehet igényelni és benyújtani. 

A beérkezett pályázatokat Szekszárd MJV Önkormányzat Közgyűlése Szociális, Egészségügyi, Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Bizottsága bírálja el és jelöli ki a Bérlőket. 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. november 30. 1200 óráig

A több mint 300 db önkormányzati tulajdonban lévő szociális és piaci alapú bérlakás odaítéléséről Szekszárd MJV Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft a lakások kezelésével, karbantartásával, lakbérfizetésével kapcsolatos feladatokat koordinálja.

A bérlakások pályáztatás útján kerülnek kiosztásra. A pályázatok a helyi médiában kerülnek meghirdetésre. Pályázati űrlap kérhető és leadható a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft székhelyén, a Szekszárd, Bezerédj u. 2. szám alatt.
fecskehaz

A lakások határozott időre, 3 évre kerülnek bérbeadásra, majd a bérleti időszak lejárta után a bérlő, egy a Szociális Bizottsághoz benyújtott kérelmével, kérheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.

Az Idősek garzonházában 67 db összkomfortos 1 szobás lakás szolgálja az idősek kényelmét. A lakások szociális alapon kerülnek kiosztásra. A pályázatokat kizárólag nyugdíjas korú, 3 éve bejelentett szekszárdi lakhellyel rendelkezőktől várják.

A „GYIVI” Ifjúsági szobabérlők házában 22 db komfortos szoba bérlésére van lehetőség 25 éves korig.

„Fecskeház”-ban 34 db előtakarékos 1 szobás lakás várja a fiatal házasokat.

80 db 1,5-2,5 szobás lakás a honvédség, a rendőrkapitányság, MANK(Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.) a zeneiskola, a kórház, a főiskola és a gimnázium alkalmazottai között kerül kiosztásra. A bérlők kiválasztásáról az adott intézmény vezetői döntenek.

További 130 összkomfortos, komfortos és komfort nélküli 1-2,5 szobás lakásra, azok megüresedése és meghirdetése esetén, Szekszárdi, ingatlannal nem rendelkező személy nyújthat be pályázatot.

A bérlakásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Vaszari Ildikó a 74/510-422-es telefonszámon,
illetve személyesen a Szekszárd, Bezerédj u. 2. szám alatt, ügyfélfogadási napokon (hétfő és szerda) 8:00-11:30  és 13:00-15:00 között.

Jelenleg nincs hirdetmény 

Jelenleg nincs kiírás

PIACI ÉS VÁSÁRI RENDTARTÁS 2023.02.01 – LETÖLTÉS

Vásárnaptár 2023 évre:


Vásártér, piactér

Szekszárd MJV Közgyűlésének határozata alapján 2010. július 1-tól a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Üzemelteti a Várközben működő piacteret és a hozzá tartozó piaccsarnokot. A hagyományosan Szekszárd szívében működő piac a hét minden napján várja az odalátogatókat. 

2012. január 1-től a az Aranytó utcában lévő Szekszárdi Országos Kirakodó, Állat és Autóvásár lebonyolítását cégünk végzi. A korábban színvonalas és tömegeket vonzó esemény régi fényének visszaszerzése végett célunk mind a vásárlók, mind pedig az árusok komfortfokozatának növelése. A piaci és a vásári árusítás díjairól és feltételeiről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendeletéből tájékozódhat.


 v013k v02k v09kv010k
D épület földszint
D épület földszint
 D épület emelet
D épület emelet