Közlemények & Hírek

Részletes árverési felhívás

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában lévő ingatlan eladására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 439/2023. (XI.30.) számú határozata alapján elidegenítésre kijelölt Szekszárd belterület 3944/7 hrsz-ú, kivett irodaház megnevezésű 484 m2 területű telken lévő, 686 m2 alapterületű irodaház ingatlant az alábbi eljárási szabályok alkalmazásával értékesíti a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.:

1.) Az ingatlan alapadatai:

Ingatlan címe: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Ingatlan helyrajzi száma: szekszárdi 3944/7 hrsz. 

Fekvése: belterület

Területe: telek területe 484 m2, felépítmény alapterülete: 686 m2

Megnevezése: kivett irodaház

Teher a tulajdoni lapon: Vezetékjog 4 m2-re, jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

Tulajdonos: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 1/1 tulajdoni hányad

2.) Egyéb adatok:

Az árverés induló ára: 158.000.000- Ft + (27%) ÁFA (azaz Százötvennyolcmillió forint + 27% ÁFA)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. az ingatlan megtekintését és beható vizsgálatát minden érdeklődő számára lehetővé tett, továbbá rövid írásbeli ismertetést nyújtott az ingatlanról, ezért az árverés résztvevői a tárgyalás megkezdését követően az ingatlan technikai, műszaki és környezeti adottságaira, vagy bármilyen egyéb jellemzőjére nézve kifogást nem tehetnek. A nyertes (vevő) az ingatlant megtekintett és kiürített állapotban vásárolja meg. Adásvételi szerződésben vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen később ismertté váló környezeti, műszaki károsodások miatt az eladóval (tulajdonossal) szemben semmiféle igénnyel nem él.

3.) Az értékesítés lebonyolításának módja: nyilvános árverés

4.) Az árverés helyszíne: 7100 Szekszárd, Garay tér 19., Garay Élménypince, Kadarka terem. 

5.) Az árverés időpontja: 2024. május 23. 14.00 óra. 

6.) Az árverésen részt vehetnek:

Tulajdonszerzési korlátozás alá nem eső, minden természetes és jogi személy, aki a versenytárgyalást megelőző munkanapon, azaz 2024. május 22-én 16:00 óráig a kaució összegét a Kiíró bankszámlájára átutalta/befizette és részvételi szándékát e-mailben jelezte a bartal@vagyonkezelokft.hu e-mail címre.

A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A kért dokumentumok adatait a jelenléti ívre kell beírni. A nyertes fenti dokumentumairól fénymásolat készül, és azok a tárgyalás jegyzőkönyvéhez kerülnek csatolásra. A személyes adatok kezelésének jogalapja az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve c) pontja, mivel a személyes adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, azok csak az adásvételi szerződés megkötéséhez kerülnek felhasználásra.

7.) Az árverési részvétel további feltételei:

 • A 2. pontban meghatározott induló ár elfogadása. Az árverésen nem csökkenthető az induló ár. A meghirdetett induló árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen.
 • Az árverésen az vehet részt, aki az induló ár 5%-át (7.900.000.- Ft + ÁFA, azaz: Hétmillió-kilencszázezer forint + ÁFA) ajánlati biztosíték címén a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 50300154-15311698 számlájára legkésőbb a versenytárgyalást megelőző munkanapon, azaz 2024. május 22-én 16:00 óráig befizeti. Közleményben szükséges feltüntetni az ingatlan helyrajzi számát és azt, hogy ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosíték befizetése a licit során egy fő számára biztosít részvételi jogosultságot. A befizetés igazolása a banki átutalást / pénztári befizetést igazoló dokumentum alapján történik, melyet az árverés megkezdésekor be kell mutatni. Az árverési vevő által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámít. A nem nyertes résztvevők részére az ajánlati biztosíték az árverés napját követő 2 munkanapon belül kamatfizetés nélkül visszautalásra kerül. 
 • Az árverésen részt venni szándékozó írásbeli nyilatkozata arról, hogy jelen árverési szabályzat és az ingatlan bemutatását tartalmazó dokumentumban leírtakat megismerte, tudomásul vette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

8.) Az árverés megtartásának különös szabályai:

 • A kiíró az árverést az eljárás bármelyik szakaszában felfüggesztheti, elhalaszthatja, vagy teljes egészében megszüntetheti, ha a verseny tisztaságát kérdésessé tevő körülményt tapasztal. Ennek valódiságát nem köteles bizonyítani.
 • Ha az árverésen csak egy részt venni jogosult jelenik meg, és a jogosult nem tesz a kikiáltási árnál magasabb összegű ajánlatot, akkor a kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítja vagy az egyedüli jelentkezőt a kikiáltási árral nyertesnek hirdeti ki.
 • Az árverési vevővel kötendő szerződés meghiúsulása esetén az eladó a szerződést az ingatlanra tett második legjobb ajánlat tevőjével is megkötheti, erre az árverésen fel kell hívni a második legjobb ajánlatot tevő figyelmét. 

9.) Az árverés menete:

 • Megjelentek köszöntése.
 • Az 6-7. pontok szerinti részvételi jogosultságot igazoló dokumentumok, nyilatkozatok ellenőrzése (bármelyik dokumentum, vagy nyilatkozat hiánya kizárja az árverés további szakaszában való részvételt).
 • Sorszámok kiosztása a jogosultak részére (a számok kiosztása a résztvevők neveinek ábécé sorrendbe történő állításával történik).
 • A licit lebonyolítása.

A licitálás a levezető irányításával szóban történik, a következő eljárási rendben:

 

Induló ár: 158.000.000.- Ft + ÁFA

Licitlépcső: 3.160.000.- Ft + ÁFA

Az árverést legalább háromtagú bizottság folytatja le. Az árverést az árverési bizottság elnöke vezeti. Az árverés megkezdésekor az árverés vezetője az árverezőkkel közli az induló árat (a kikiáltási árat) és felhívja őket ajánlatuk megtételére. A licitálás a levezető irányításával folyamatosan, megszakítás nélkül történik. Szünet kérésére, konzultációra licit közben nincs lehetőség. A levezető bemondja a licit aktuális összegét, a licitálók pedig a sorszám felmutatásával teszik meg nyilatkozatukat. A licitálás az induló ár 2%-ának megfelelő licitlépcsőkkel történik (az ajánlati összeg a megjelölt mértéknél alacsonyabb összeggel nem emelhető). Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek (amíg az ajánlati árat egy licitáló tartja csak). Aki nem tartja fel sorszámát, a további licitálásból kiesik. Ha további ajánlat nincs, az árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló a vagyontárgyat megvette, vagy a hasznosítás jogát megszerezte (árverési vevő). A licit nyertese (árverési vevő) az lesz, aki a levezető által kimondott licit összegét egyedül tartja. A levezető személy a megmagasabb ajánlatot tevő személyét, valamint a második legjobb ajánlatot személyét és ajánlatát az árverésen megállapítja. Ha a licit során megtett ajánlatok összege megegyezik és új ajánlatot egyik ajánlattevő sem tesz, az árverés vezetője a licit nyertesét sorsolással állapítja meg.

10.) Az árverés lezárása:

Az árverésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítenek. 

A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az árverés helyét, idejét,

b) az árverés vezetőjének nevét és az árverési bizottság tagjainak nevét,

c) az árverésen résztvevők azonosító adatait,

d) az elárverezett vagyontárgy adatait, induló árát, az árverési árat,

e) a legmagasabb, és az azt követő ajánlatot tevő árverési adatait.

Az árverési jegyzőkönyvet az árverési bizottság tagjai, az árverési vevő és az árverésen résztvevő többi résztvevő írja alá. A jegyzőkönyv aláírását követően a nem nyertes résztvevők részére az ajánlati biztosíték 2 munkanapon belül kamatfizetés nélkül visszautalásra kerül. 

11.) Árverés sikertelensége:

Az árverés sikertelen, ha 

 • nem volt részvételre jogosult jelentkező az árverésen;
 • a résztvevők egyike sem fogadta el az induló árat;
 • az árverési bizottság a verseny tisztaságát sértő körülményt tapasztal;
 • a második legjobb vételi ajánlatot tevő vevő sem köt szerződést.     

12.) Szerződés megkötése:

 • Az ajánlati kötöttség az árverés lezárását követően kezdődik és azt követő 60 napig tart. Ez vonatkozik a második legjobb ajánlatot tevőre is.
 • Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. az adásvételi szerződést az árverés nyertesével (árverési vevővel) az árverést követő 60 napon belül megköti. Amennyiben az árverési vevő a szerződést a 60 napos határidőn belül saját hibájából nem köti meg, vagy a vételárat a jelen felhívásban rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:75. § (3) bekezdése szerint. Az árverésen eladott ingatlanra az árverési vevő a vételár teljes összegű kifizetésével szerez tulajdonjogot és léphet az ingatlan birtokába. Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.  az árverés nyertesével kötendő szerződés meghiúsulása esetén a szerződést az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlat tevőjével is megkötheti. 
 • Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy a vételárat határidőn belül nem fizette meg.
 • A vevő a vételár fennmaradó részét (vételár hátralék) az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított 15 napon belül tartozik megfizetni. Amennyiben Vevő a vételár hátralékot az adásvételi szerződésben megjelölt időpontban az Eladó részére nem fizeti meg, úgy késedelembe esik és köteles a késedelemmel érintett minden naptári nap után a törvényes késedelmi kamatot az eladónak megfizetni. Vevő 30, azaz harminc napot meghaladó késedelme esetén eladó jogosult az adásvételi szerződéstől a vevőhöz intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. Az eladó/tulajdonos az ingatlant a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg adja a vevő birtokába és tulajdonába. A vételár hátralék befizetését a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 50300154-15311698 számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni.
 • Az adásvételi szerződés elkészítésének költsége és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos költségek vevőt terhelik. Eladó a vételár megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. A vevő részéről megbízott ügyvéd által készített adásvételi szerződés-tervezetet előzetesen meg kell küldeni véleményezésre a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére (e-mail: bartal@vagyonkezelokft.hu)

13.) Egyéb előírások:

Az árverés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) előírásain, valamint az Önkormányzat hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bizottságának árverés kiírásáról szóló határozatán alapul. Az árverési szabályzatot a rendelet 5. melléklete tartalmazza. A helyi rendelet a www.njt.hu weboldal önkormányzati rendelettárában megtalálható. Az árverési szabályzatot és az abban foglalt feltételeket az árverésen résztvevők magukra nézve kötelező érvényűként fogadják el.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.  rögzíti, hogy az ingatlan tekintetében biztosított teljeskörű megtekintési, megvizsgálási és tájékozódási lehetőségre tekintettel az ingatlan tényleges állapota teljes mértékben feltártnak minősül az árverezők részére a Ptk. 6:157. § (1) bekezdés szerint. Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.  úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható és eljárása megalapozza a Ptk. 6:174. § szerinti kimentéshez szükséges körülményeket, valamint az ingatlan állapotára tekintettel az árverési vevőnél bekövetkező semmilyen kár a részéről a szerződéskötéskor nem volt előrelátható. 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kifejezetten kéri az árverésen részt venni kívánó személyeket, hogy az ingatlan állapotáról, az ingatlan be/átépítésére vonatkozó helyi és országos szabályozásról az árverésen történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak és ajánlataikat ezt követően tegyék meg, továbbá az árveréshez és a szerződéskötéshez szükséges okiratok, igazolások és nyilatkozatok beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azokat az előírt időpontokra rendelkezésre álljanak.

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felhívja az árverésen részt venni kívánó személyek figyelmét, hogy a későbbi hasznosításból eredő további költségek a leendő vevőt terhelik.

Szekszárd, 2024. március 18. 

Bartal Zoltán
ügyvezető igazgató 

Árverésre meghirdetett ingatlan bemutatása

Ingatlan-nyilvántartás adatai:

Ingatlan címe: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.

Ingatlan helyrajzi száma: szekszárdi 3944/7 hrsz.

Fekvése: belterület

Területe: telek területe 484 m2, felépítmény alapterülete: 686 m2

Megnevezése: kivett irodaház

Teher a tulajdoni lapon: Vezetékjog 4 m2-re, jogosult: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

Tulajdonos: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 1/1 tulajdoni hányad

Az ingatlan elhelyezkedése, megközelíthetősége:

Szekszárd város belvárosában, annak főutcáján, elhelyezkedő, utcai és hátsó bejárattal, rendelkező, földszint + emelet kialakítású, távfűtéses irodaház. Az ingatlan jelenleg többféle egyesületi és párt irodai hasznosítással üzemel. Az ingatlan jövőbeni hasznosíthatóság szempontjából többféle lehetőség is felmerülhet úgy, mint iroda és üzletház, vagy iroda és társasház és még további más megoldás is szóba jöhet. Az ingatlan oldalirányú bővítésére nincs mód, de a hatósági egyeztetést követően érdemes a felfelé történő bővítés lehetőségét is megvizsgálni, hogy az ingatlan hasznosíthatósága maximálva legyen.

Egyéb információk

Az ingatlan megtekintését igény szerint munkaidőben előre egyeztetett időpontban a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. biztosítja (Tel.: 06 20 413 4439). Ajánlattevőnek a helyszín bejárásakor, illetve az árverés időpontját megelőzően (a válaszadásra általában szükséges időre figyelemmel) lehetősége van feltenni valamennyi, az ingatlannal kapcsolatos kérdését. (ladanyi@vagyonkezelokft.hu)

Az ingatlan a jelenlegi műszaki állapotában, kiürítve kerül értékesítésre,

Az ingatlanra vonatkozó szabályozási terv:

Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján a terület nagyvárosias lakóterület közé, az „LN-3” jelű építési övezetbe sorolt a mellékelt belterület szabályozási tervrészletek szerinti taralommal. Az ingatlan átalakításáról, bővítéséről további információ Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján szerezhető be a 74/504-181 telefonszámon.

A kiíró kifejezetten rögzíti, hogy az ingatlan tekintetében biztosított teljeskörű megtekintési, megvizsgálási és tájékozódási lehetőségre tekintettel az ingatlan tényleges állapota teljes mértékben feltártnak minősül az árverezők részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157. § (1) bekezdés szerint.

Helyi építési szabályzat letöltése

Belterület szabályozási terv letöltése

Térkép letöltése


2024-es Vásárnaptár – Szekszárd

2023. január 1. napján hatályát veszti a rendelet 2. § 5. pontja, és a 7. § (7) bekezdés j) pontja, így megszűnik a környezetkímélő gépkocsik (zöld rendszám) ingyenes várakozása.


2024-es Vásárnaptár – Szekszárd